Všeobecné obchodné podmienky
Hotel Familia

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
A UBYTOVACÍ PORIADOK HOTELA FAMILIA

Ubytovanie klientov (ďalej len „KLIENT“) v hoteli Familia***, Továrenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej len „HOTEL“) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ako aj Ubytovacím poriadkom hotela Familia, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.
Zmluvnými stranami pri ubytovaní v HOTELI sú na strane HOTELA spoločnosť GURMEN s.r.o. so sídlom Nám. Sv. Mikuláša č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 44025718, DIČ: 2022548473, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro, vložka č. 19778/P a na strane KLIENTA fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba.

Vznik zmluvného vzťahu medzi KLIENTOM a HOTELOM vznikne na základe objednávky KLIENTA (osobnej, telefonickej, e-mailovej alebo prostredníctvom on-line rezervačného systému HOTELA) a jej následným potvrdením HOTELOM. Potvrdenie rezervácie obsahuje všetky potrebné údaje – meno zákazníka, počet lôžok, termín ubytovania, cenu, prípadne ďalšie údaje. Uzavretím zmluvného vzťahu sa pre obidve zmluvné strany VOP HOTELA stávajú záväzné a obidve strany sú povinné ich dodržiavať.

 1. HOTEL Familia poskytuje KLIENTOVI služby v zmysle jeho objednávky v primeranom rozsahu stanovenom Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Na základe kritérií kategorizácie a klasifikačných znakov uvedenej vyhlášky MH SR sa HOTEL Familia radí medzi hotely s troma hviezdičkami.
 2. HOTEL ubytuje iba takého KLIENTA, ktorý je na hotelové ubytovanie riadne prihlásený v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. K prihláseniu je z tohto dôvodu KLIENT povinný predložiť pri svojom príchode do HOTELA pracovníkovi recepcie HOTELA svoju identifikačnú kartu, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti. KLIENT, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepcii HOTELA úradné tlačivo o hlásení pobytu.
 3. Užívanie ubytovania v HOTELI je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 4. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu ubytovať a využívať služby HOTELA len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Osoby vo veku 15 – 18 rokov, iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.
 5. Ubytovanie KLIENTOVI je poskytované úplatne, keď cena za ubytovanie je stanovená na základe cenníka alebo dohodou zmluvných strán. Cena za ubytovanie je splatná najneskôr pri ukončení pobytu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. 
 6. V prípade, ak si KLIENT skráti vopred dohodnutý pobyt, je HOTEL oprávnený vyúčtovať KLIENTOVI plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.
 7. HOTEL si vyhradzuje právo aj dodatočne zúčtovať prípadné cenové rozdiely zistené po odchode KLIENTA. KLIENT je povinný takéto preukázateľné rozdiely zaplatiť na bankový účet HOTELA najneskôr do 7 dní od prijatia takejto informácie.
 8. Zmluvný vzťah medi HOTELOM a KLIENTOM končí v deň odchodu KLIENTA, kedy je KLIENT povinný na základe predloženého vyúčtovania uhradiť HOTELU cenu za ubytovanie a za všetky poskytnuté služby. KLIENT môže túto úhradu vykonať hotovostnou platbou, kreditnou kartou, alebo po predchádzajúcej dohode s pracovníkom HOTELA, bankovým prevodom na účet HOTELA na základe vystavenej faktúry. Faktúra je splatná do 7 dní od dátumu jej vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet hotela.
 9. Platný cenník HOTELA sa nachádza vždy na recepcii HOTELA alebo na webovej stránke HOTELA www.hotelfamilia.sk . Cena uvedená v potvrdení objednávky je pre obidve strany záväzná. Cenu je možné meniť len v prípade zmeny počtu osôb, resp. rozsahu služieb.
 10. HOTEL môže vo výnimočných prípadoch (napr. v prípade vyššej moci) ponúknuť KLIENTOVI iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od rezervácie, resp. od potvrdenej objednávky.
 11. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, KLIENT má k dispozícii rezervovanú izbu v deň svojho príchodu od 14:00 hodiny do 17:00 hodiny. Ak sa KLIENT v deň svojho dohodnutého príchodu do 17:00 hodiny do rezervovanej izby nenasťahuje a súčasne si vopred s HOTELOM nedohodne svoj neskorší príchod, môže HOTEL rezerváciu tejto izby zrušiť a použiť ju na ďalší predaj.
 12. V deň svojho odchodu je KLIENT povinný izbu uvoľniť a HOTELU ju odovzdať najneskôr do 10:00 hodiny. V prípade oneskoreného odovzdania izby KLIENTOM po tomto termíne je HOTEL oprávnený KLIENTOVI účtovať poplatok vo výške 100% z ceny za izbu platnej v daný deň, ak nebolo dohodnuté inak.
 13. Pri odchode z izby je KLIENT povinný uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná, uzamknúť vchodové dvere a kľúče odovzdať na recepcii HOTELA.
 14. KLIENT, ktorý sa ubytuje v HOTELI pred 06:00 hodinou rannou, uhradí 100% cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 15. V prípade, ak si chce KLIENT predĺžiť svoje ubytovanie, je povinný nahlásiť túto zmenu na recepcii najneskôr do 10:00 hodín. HOTEL si vyhradzuje v tomto prípade možnosť poskytnúť KLIENTOVI za účelom predĺženia jeho ubytovania aj inú izbu, v inej cenovej relácii, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 16. KLIENT si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poškodenia ihneď zahlási na recepcii HOTELA.
 17. V izbe a ani v iných priestoroch HOTELA nesmie KLIENT bez predchádzajúceho súhlasu oprávneného zamestnanca HOTELA premiestňovať zariadenie, vykonávať akékoľvek úpravy, opravy alebo zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 18. Za škody spôsobené na zariadení HOTELA zodpovedá KLIENT podľa príslušných platných predpisov. V prípade škody spôsobenej KLIENTOM na majetku HOTELA, je KLIENT povinný uhradiť HOTELU náhradu vzniknutej škody, najneskôr v deň skončenia svojho pobytu. V prípade škody, ktorú zapríčinilo dieťa, zodpovednosť za škodu nesie jeho zákonný zástupca.
 19. KLIENTOVI nie je povolené nosiť na izbu rôzne športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je v HOTELI vyhradené iné miesto.
 20. KLIENT súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností hotelová chyžná, údržbár, prípadne iný pracovník hotela.
 21. HOTEL nezodpovedá za veci, ktoré KLIENT pri pobyte v HOTELI zabudol, alebo stratil. Nájdené zabudnuté veci KLIENTA sú v HOTELI evidované a uskladňované po dobu 3 mesiacov od ich nájdenia. Po skončení tejto doby HOTEL odovzdá zabudnuté veci, ktoré majú zjavnú hodnotu, na miestne oddelenie strát a nálezov. Len v prípade požiadania zašle HOTEL zabudnuté veci KLIENTOVI a v tomto prípade nesie náklady na zaslanie KLIENT.
 22. HOTEL zodpovedá za vnesené veci KLIENTOM do HOTELA, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli odovzdané na to určenému pracovníkovi HOTELA, alebo boli preukázateľne uzamknuté v trezore izby. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá HOTEL iba v tom prípade, ak ich prevzal od KLIENTA do svojej úschovne a to oproti podpisu a písomnému potvrdeniu.
 23. HOTEL nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté KLIENTOVI mimo HOTELA.
 24. V objekte HOTELA a osobitne na izbe nie je KLIENTOVI povolené používať vlastné spotrebiče okrem spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene a úprave zovňajšku KLIENTA ako napríklad holiaci strojček, kulma na vlasy a podobne. Rovnako môže KLIENT používať svoje elektronické zariadenia osobnej potreby ako napríklad mobilné telefóny, notebooky a tablety. Za akékoľvek poškodenie uvedených zariadení nenesie HOTEL žiadnu zodpovednosť.
 25. Z bezpečnostných dôvodov HOTEL KLIENTOVI neodporúča nechávať deti do 12 rokov na izbách, chodbách a v ostatných priestoroch hotela bez dozoru dospelých. V prípade vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných udalostí zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa v HOTELI prihlásené na pobyt.
 26. Je zakázané nosiť v priestoroch HOTELA zbrane, strelivo alebo iné nebezpečné predmety.
 27. Je zakázané v priestoroch HOTELA držať, vyrábať alebo prechovávať omamné alebo psychotropné látky alebo jedy, pokiaľ sa nejedná o liečivá, ktorých užívanie bolo KLIENTOVI predpísané lekárom.
 28. V čase od 22:00 hodín do 07:00 hodín je KLIENT povinný dodržiavať v ubytovacej časti HOTELA nočný kľud. Iba so súhlasom vedenia HOTELA sa môžu organizovať rôzne spoločenské akcie aj po 22:00 hodine a to len v priestoroch na to určených.
 29. Na svoju izbu môže KLIENT prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka HOTELA a to v čase od 08:00 hodín do 22:00 hodín. Každá návšteva musí byť riadne nahlásená na recepcii HOTELA. V prípade porušenia tohto ustanovenia má HOTEL právo ubytovanie v HOTELI KLIENTOVI zrušiť.
 30. Fajčenie v HOTELI je povolené len vo vyhradených priestoroch. HOTEL má právo zvýšiť KLIENTOVI dohodnutú cenu ubytovania o sumu 100 EUR za deň, v ktorom porušil zákaz fajčenia.
 31. HOTEL povoľuje vstup a ubytovanie zvierat v HOTELI za predpokladu, že majitelia zvierat preukážu ich dobrý zdravotný stav (Veterinárny očkovací preukaz, Pas spoločenského zvieraťa). Cena za ubytovanie sa účtuje podľa platného cenníka HOTELA. KLIENT sa zaväzuje, že pri pohybe svojho zvieraťa v priestoroch HOTELA sa bude riadiť pokynmi personálu HOTELA. KLIENT dbá na to, aby zvieratá neboli ponechané bez dozoru a aby nedochádzalo k rušeniu ostatných KLIENTOV. V prípade poškodenia hotelového zariadenia zvieraťom, je jeho majiteľ – KLIENT povinný nahradiť ho v plnej výške, najneskôr v deň svojho odchodu, ak sa nedohodne inak.
 32. Výmena posteľnej bielizne je v izbe KLIENTA každé 3 dni pobytu, výmena uterákov a osušiek je každý deň pobytu. Pri mimoriadnom znečistení môže KLIENT požiadať personál HOTELA o skoršiu výmenu.
 33. KLIENTI môžu parkovať svoje autá na hotelovom parkovisku, pri dodržaní všeobecných zásad parkovania a pravidiel cestnej premávky. Parkovacie plochy HOTELA sú samoobslužné, a HOTEL neručí za prípadné odcudzenie vozidla, alebo vecí vo vozidle. Parkovacie miesto je pre ubytovaných KLIENTOV a pre hotelových návštevníkov bezplatné.
 34. Pobyt KLIENTA vo Wellness a Fitness centre ďalej upravuje prevádzkový poriadok Wellness a Fitness centra, ktorý je pre všetkých hostí záväzný.
 35. Kniha prianí a sťažností sa nachádza na recepcii HOTELA.
 36. Správcom osobných údajov, ktoré KLIENT poskytuje HOTELU Família v súvislosti s poskytovaním jeho služieb je spoločnosť GURMEN s.r.o. so sídlom Nám. Sv. Mikuláša č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 44025718, DIČ: 2022548473, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro, vložka č. 19778/P a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 37. KLIENT vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ešte predtým, ako sa v HOTELI ubytuje.
 38. Miesto plnenia a platby je sídlo HOTELA. Výlučné sídlo súdu je v obchodnom styku sídlo HOTELA. Pre obidve zmluvné strany platí slovenské právo. Uplatnenie Viedenskej dohody o nákupnom práve OSN z kolízneho práva je vylúčené. Pokiaľ by sa jednotlivé ustanovenia týchto VOP stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa to účinnosti ostatných ustanovení.
 39. Okrem týchto VOP je KLIENT povinný dodržiavať počas ubytovania v HOTELI bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
 40. Tieto VOP sú platné od 01.11.2019.
Mary Ann Gurega

konateľka spoločnosti GURMEN s.r.o.