Ochrana osobných údajov
pri zadávaní REZERVÁCIE na web stránke – www.hotelfamilia.sk

Ďakujeme Vám, že ste navštívili našu webovú stránku. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Správcom osobných údajov, ktoré poskytujete HOTELU Família v súvislosti s poskytovaním jeho služieb je spoločnosť GURMEN s.r.o. so sídlom Nám. Sv. Mikuláša č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 44025718, DIČ: 2022548473, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro, vložka č. 19778/P a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pracujeme len s tými osobnými údajmi, ktoré nám Vy poskytnete, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie našich služieb. Predmetom spracovaných údajov sú výlučne: meno, priezvisko a adresa poštová alebo e-mailová, prípadne telefónne číslo dotknutej osoby. Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe a sme schopní na základe týchto informácií fyzickú osobu identifikovať.
 
Ubezpečujem Vás, že sme prijali všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete:

 1. Prijímame všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov.
 2. Prístup k Vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti.
 3. Všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. 
 4. Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosťou udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré od Vás získavame a spracovávame. 
 5. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli našej spoločnosti.
 6. Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať Vaše osobné údaje so žiadnou inou spoločnosťou. 
 7. Vaše údaje môžeme poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon.
 8. V prípade úniku alebo krádeže osobných údajov je naša spoločnosť povinná informovať Úrad na ochranu osobných údajov, najneskôr do 72 hodín od zistenia úniku.

 
Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach tak dlho ako je primerane potrebné. To znamená, že Vaše osobné údaje uchovávame primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti alebo používať náš web. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané zo všetkých našich systémov.
  
Pri prezeraní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami potvrdzujete a dávate svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Máte právo , súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
 
Práva dotknutej osoby – Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • Potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané.
 • Presné informácie o zdroji , z ktorého získal jej osobné údaje na spracovanie.
 • Zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania.
 • Opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania. 
 • Likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil.
 • Likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak došlo k porušeniu zákona.
 • Blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 
V prípade ďalších otázok, týkajúcich sa Vašich osobných údajov a Zásad ochrany osobných údajov, nás kontaktujte na nižšie uvedenej poštovej alebo e-mailovej adrese. S prípadnými otázkami Vám radi pomôžeme.

ADRESA hotela:

Hotel Familia***
Továrenská 7
064 01 Stará Ľubovňa

E-mail:
hotelfamilia@hotelfamilia.sk

Telefón:
+421524180511
+421917839379