Ubytovací poriadok
Hotel Familia

Ubytovanie klientov (ďalej len „KLIENT“) v hoteli Familia***, Továrenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej len „HOTEL“) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto Ubytovacím poriadkom. Jednotlivé ustanovenia tohto Ubytovacieho poriadku sú ubytovaní KLIENTI povinní dodržiavať.

 1. Užívanie ubytovania v HOTELI je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 2. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu ubytovať a využívať služby HOTELA len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Osoby vo veku 15 – 18 rokov, iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.
 3. Pri odchode z izby je KLIENT povinný uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná, uzamknúť vchodové dvere a kľúče odovzdať na recepcii HOTELA.
 4. V prípade, ak si chce KLIENT predĺžiť svoje ubytovanie, je povinný nahlásiť túto zmenu na recepcii najneskôr do 10:00 hodín. HOTEL si vyhradzuje v tomto prípade možnosť poskytnúť KLIENTOVI za účelom predĺženia jeho ubytovania aj inú izbu, v inej cenovej relácii, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 5. KLIENT si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poškodenia ihneď zahlási na recepcii HOTELA.
 6. V izbe a ani v iných priestoroch HOTELA nesmie KLIENT bez predchádzajúceho súhlasu oprávneného zamestnanca HOTELA premiestňovať zariadenie, vykonávať akékoľvek úpravy, opravy alebo zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 7. Za škody spôsobené na zariadení HOTELA zodpovedá KLIENT podľa príslušných platných predpisov. V prípade škody spôsobenej KLIENTOM na majetku HOTELA, je KLIENT povinný uhradiť HOTELU náhradu vzniknutej škody, najneskôr v deň skončenia svojho pobytu. V prípade škody, ktorú zapríčinilo dieťa, zodpovednosť za škodu nesie jeho zákonný zástupca.
 8. KLIENTOVI nie je povolené nosiť na izbu rôzne športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je v HOTELI vyhradené iné miesto.
 9. KLIENT súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností hotelová chyžná, údržbár, prípadne iný pracovník hotela.
 10. HOTEL nezodpovedá za veci, ktoré KLIENT pri pobyte v HOTELI zabudol, alebo stratil. Nájdené zabudnuté veci KLIENTA sú v HOTELI evidované a uskladňované po dobu 3 mesiacov od ich nájdenia. Po skončení tejto doby HOTEL odovzdá zabudnuté veci, ktoré majú zjavnú hodnotu, na miestne oddelenie strát a nálezov. Len v prípade požiadania zašle
 11. HOTEL zabudnuté veci KLIENTOVI a v tomto prípade nesie náklady na zaslanie KLIENT.
 12. HOTEL zodpovedá za vnesené veci KLIENTOM do HOTELA, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli odovzdané na to určenému pracovníkovi HOTELA, alebo boli preukázateľne uzamknuté v trezore izby. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá
 13. HOTEL iba v tom prípade, ak ich prevzal od KLIENTA do svojej úschovne a to oproti podpisu a písomnému potvrdeniu.
  HOTEL nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté KLIENTOVI mimo HOTELA.
  V objekte HOTELA a osobitne na izbe nie je KLIENTOVI povolené používať vlastné spotrebiče okrem spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene a úprave zovňajšku KLIENTA ako napríklad holiaci strojček, kulma na vlasy a podobne. Rovnako môže KLIENT používať svoje elektronické zariadenia osobnej potreby ako napríklad mobilné telefóny, notebooky a tablety. Za akékoľvek poškodenie uvedených zariadení nenesie HOTEL žiadnu zodpovednosť.
 14. Z bezpečnostných dôvodov HOTEL KLIENTOVI neodporúča nechávať deti do 12 rokov na izbách, chodbách a v ostatných priestoroch hotela bez dozoru dospelých. V prípade vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných udalostí zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa v HOTELI prihlásené na pobyt.
 15. Je zakázané nosiť v priestoroch HOTELA zbrane, strelivo alebo iné nebezpečné predmety.
 16. Je zakázané v priestoroch HOTELA držať, vyrábať alebo prechovávať omamné alebo psychotropné látky alebo jedy, pokiaľ sa nejedná o liečivá, ktorých užívanie bolo KLIENTOVI predpísané lekárom.
 17. V čase od 22:00 hodín do 07:00 hodín je KLIENT povinný dodržiavať v ubytovacej časti HOTELA nočný kľud. Iba so súhlasom vedenia HOTELA sa môžu organizovať rôzne spoločenské akcie aj po 22:00 hodine a to len v priestoroch na to určených.
 18. Na svoju izbu môže KLIENT prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka HOTELA a to v čase od 08:00 hodín do 22:00 hodín. Každá návšteva musí byť riadne nahlásená na recepcii HOTELA. V prípade porušenia tohto ustanovenia má HOTEL právo ubytovanie v HOTELI KLIENTOVI zrušiť.
 19. Fajčenie v HOTELI je povolené len vo vyhradených priestoroch. HOTEL má právo zvýšiť KLIENTOVI dohodnutú cenu ubytovania o sumu 100 EUR za deň, v ktorom porušil zákaz fajčenia.
 20. HOTEL povoľuje vstup a ubytovanie zvierat v HOTELI za podmienky, že sa KLIENT pri pohybe svojho zvieraťa v priestoroch HOTELA bude riadiť pokynmi personálu HOTELA a že bude dbať na to, aby jeho zviera nebolo nikdy ponechané bez dozoru a aby nedochádzalo k rušeniu ostatných KLIENTOV. V prípade poškodenia hotelového zariadenia zvieraťom, je jeho majiteľ – KLIENT povinný nahradiť ho v plnej výške, najneskôr v deň svojho odchodu, ak sa nedohodne inak.
 21. Výmena posteľnej bielizne je v izbe KLIENTA každé 3 dni pobytu, výmena uterákov a osušiek je každý deň pobytu. Pri mimoriadnom znečistení môže KLIENT požiadať personál HOTELA o skoršiu výmenu.
 22. KLIENTI môžu parkovať svoje autá na hotelovom parkovisku, pri dodržaní všeobecných zásad parkovania a pravidiel cestnej premávky. Parkovacie plochy HOTELA sú samoobslužné, a HOTEL neručí za prípadné odcudzenie vozidla, alebo vecí vo vozidle. Parkovacie miesto je pre ubytovaných KLIENTOV a pre hotelových návštevníkov bezplatné.
 23. Pobyt KLIENTA vo Wellness a Fitness centre ďalej upravuje prevádzkový poriadok Wellness a Fitness centra, ktorý je pre všetkých hostí záväzný.
 24. Kniha prianí a sťažností sa nachádza na recepcii HOTELA.
 25. Práva a povinnosti KLIENTA sú podrobnejšie upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach HOTELA a reklamácie KLIENTA sú riešené v zmysle Reklamačného poriadku HOTELA. Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok sú zverejnené na stránke HOTELA www.hotelfamilia.sk .
 26. KLIENT je povinný dodržiavať počas ubytovania v HOTELI aj bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
 27. Tento Ubytovací poriadok je platný od 01.11.2019.

 

Mary Ann Gurega

konateľka spoločnosti GURMEN s.r.o.